Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Grensoverschrijdend gedrag

Onze school onderneemt activiteiten die er op gericht zijn om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn, plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuishoort en niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school een aantal zaken nader uitgewerkt.

In de besluitenlijst staan de op school geldende gedrags- en omgangsregels. Deze regels gelden voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt. Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders. Soms worden ze in projecten uitgewerkt.

Omgaan met klachten

Wij vinden het erg belangrijk dat problemen besproken en/of uitgesproken worden met de betrokken persoon (personen). Dit geldt zowel op leerling-niveau als wel op ouderniveau. Concreet betekent dit dat we de kinderen leren problemen of ruzietjes zelf op te lossen. We kunnen ons echter situaties voorstellen waarin kinderen en ouders hulp van derden nodig hebben. In dit geval zijn wij vanzelfsprekend bereid te helpen.

Interne vertrouwenspersonen
Speciaal voor dit soort zaken heeft de school interne vertrouwenspersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels.

Bij de interne vertrouwenspersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De namen van de interne vertrouwenspersonen staan vermeld in de informatiekalender.
De interne vertrouwenspersonen gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de hen toevertrouwde informatie en gaan samen met de klager na wat de te volgen stappen zijn.


Hoe te handelen bij een klacht?
Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne vertrouwenspersoon direct benaderd hoeft te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of directeur al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht.

Klager

Klacht over

Bespreken met (naar keuze)

Kind

Ander kind

Eigen leerkracht

 

Eigen leerkracht

Eigen leerkracht, andere leerkracht, directeur

 

Andere leerkracht(en)

Eigen leerkracht

 

Schoolse zaken

Eigen leerkracht, directeur

 

Grensoverschrijdend gedrag

machtsmisbruik, agressie, pesten,

seksuele intimidatie

Interne vertrouwenspersoon, externe vertrouwenspersoon

 

 

 

Ouder

Ander kind

Leerkracht eigen kind, directeur

 

Leerkracht eigen kind

Leerkracht eigen kind, directeur

 

Andere leerkracht(en)

Leerkracht eigen kind, directeur

 

Schoolse zaken

Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur

 

Overblijven

Coördinator overblijven, directeur, algemeen directeur

 

Directeur

Directeur, algemeen directeur

 

Grensoverschrijdend gedrag

machtsmisbruik

agressie, pesten,

seksuele intimidatie

 

Leerkracht eigen kind, directeur, algemeen directeur, interne vertrouwenspersoon, externe vertrouwenspersoon

 

Sponsoring

Klachtencommissie sponsoring

 

Als men zich, om welke reden dan ook liever niet tot de interne vertrouwenspersonen wil of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op onze school. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor alle onder haar vallende scholen.

Die personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze advies hoe het beste gehandeld kan worden.

Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den Haag. De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Coordinator GCBO Mr. Achien Melis-Gröllers

 
Externe vertrouwenspersoon:
Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)

Mw. I. van Hezewijk
Tel: 0654647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur:
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Tel.: 0900 – 111 3 111

Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Tel.: 0800 – 2000 
Internet: www.vooreenveiligthuis.nl