Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMO) van kracht geworden. Deze wet houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Daarin staat wanneer de MR mag adviseren, wanneer de MR instemmingsrecht heeft en wanneer het bestuur uitsluitend beslist. De MR heeft het recht om over alle schoolaangelegenheden te spreken en desgewenst aan het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die de school aangaan.

Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Te bespreken onderwerpen in de MR zijn bv.: schoolplan, inkrimping en uitbreiding van de school, activiteitenplan, formatieplan, vakantierooster en schoolorganisatie.

De MR op onze school bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten vergadering behoeft. De agenda's en mededelingen van de vergaderingen zijn te zien op de website van school. De volledige notulen zijn in te zien bij een van de leden van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van SCALA.

De GMR bespreekt situaties en voorstellen van het bestuur die schooloverstijgend zijn. De bestuurskracht van het schoolbestuur wordt hiermee versterkt, doordat het bestuur niet meer aan alle afzonderlijke medezeggenschapsraden instemming of advies hoeft te vragen over zaken die voor alle scholen dezelfde gevolgen hebben. Bij de instelling van de GMR is vastgesteld welke bevoegdheden er worden overgedragen van de MR naar de GMR.

Medezeggenschapsraad 2019-2020

De MR is een soort ondernemingsraad, waarin ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. 

De leden van de MR voor het schooljaar 2018/2019 zijn:

Oudervertegenwoordiging:

Dhr. Patrick Pietjouw  (voorzitter)

Bart van Strien

Pauline Meijer

Pascale Wösten

Mark van den Broek

Teamvertegenwoordiging:

Juf. Debbie Rekkers

Juf. Jacintha van der Sanden (secretaris)

Juf. Kim Langerwerf-Maas (penningmeester)

Juf Angela Moniharapon

Juf Marlous de Gouw

Adviserend: Mevr. Marja van Sluisveld (directeur)


U kunt ons ook bereiken via MR@olof-palme.nl


Agenda volgende vergadering

 

Notulen

 

Jaarverslag