Verlofaanvraag

Verlofaanvraag


Voor het aanvragen van verlof kunt u een verlofformulier downloaden van onze website en deze inleveren bij de directie of mailen naar info@olof-palme.nl.
U ontvangt een reactie van de directie over het wel of niet toestaan van het aangevraagde verlof.
Hieronder vindt u de richtlijnen vanuit de Leerplichtwet, die wij als school hanteren.

Klik hier voor het verlofformulier

Toelichtingen regeling verlof basisonderwijs

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Vakantie onder schooltijd 
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan. Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
 2. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. 
 3. Een werkgeversverklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, moet bij deze aanvraag worden gevoegd
 4. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend
 5. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
 6. de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan

Bijwonen van een huwelijksfeest of een ambts- of huwelijksjubileum
Indien dit op een schooldag valt:

 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.
 • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag. 

  N.B.: ook andere samenlevingsvormen dan het huwelijk vallen hier onder.

Bij een verlofaanvraag  van bovenstaande feestelijkheden dient u een kopie van de uitnodiging toe te voegen.Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”

 • Voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
 • Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school.
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag.
 • Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen) 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

 

De volgende situaties zijn GEEN gewichtige omstandigheden

 • Zogenoemde kroonjaren (veelvouden van vijf of tien) die aanleiding zijn voor een feest(je).    
  Zoals: 
  - 30 of 45 jaar getrouwd.
  - iemand  wordt  65-70-80 jaar.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin wel vrij zijn.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
 • Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
 • Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
 • De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
 • Vakantie in verband met gewonnen prijs.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).

Hoe dient u een aanvraag in?
U levert dit volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur (via bovenstaand digitaal formulier). De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

LET OP: dit geldt niet voor aanvragen voor vakantieverlof!

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.