Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Sinds augustus 2015 zijn alle scholen verplicht om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren (preventief en curatief).

 1. De school heeft een school veiligheidsplan. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd door directie, IB-ers en aandachtsfunctionarissen. Klik hier om het veiligheidsplan in te zien.  
 2. Het leggen van taken bij een persoon: de aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.
  Op onze school zijn 3 aandachtsfunctionarissen. 
  - beleid coördineren rondom pesten
  - aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten en ouders
 3. Monitoren sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders.
  Daarvoor gebruiken we gestandaardiseerde instrumenten, deze worden twee keer per jaar in de klas afgenomen. Elke twee jaar is er een groot onderzoek onder leerkrachten, leerlingen en ouders. Aan de hand van deze uitslagen wordt er gekeken wat onze school beter kan doen op het gebied van sociale veiligheid.


Op de Olof Palme hebben we elke dag aandacht voor het in stand houden van een sociaal veilige omgeving voor de kinderen. Zo staan er elke dag veel leerkrachten voor schooltijd buiten op het schoolplein en stellen we in elke klas, samen met de kinderen, groepsregels op die tussentijds besproken worden. We attenderen de kinderen op de omgangsvormen, we stimuleren de sociale redzaamheid en we bespreken normen en waarden. Dit alles zit ingebed in de werkvormen van coöperatief leren, in de methodes "Relaties en seksualiteit" en "Kleur" alsmede in de projecten waaraan we als school meedoen.
De interne vertrouwenspersonen gaan regelmatig langs de leerkrachten om te vragen hoe het gaat. Tijdens vergaderingen wordt er constructief gesproken over het gedrag van de kinderen en ook over het gedrag van de leerkrachten.
De school heeft in schooljaar 2017-2018 de landelijke Lentekriebels award gewonnen. Met deze award prijst Rutgers basisscholen waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel is van het schoolcurriculum.
'De Drunense basisschool wordt bekroond omdat zij de lessen al jaren op een creatieve en structurele vorm vormgeeft. Zo riepen zij een 'vraag maar raak-club' in het leven waarbij leerlingen vragen van andere leerlingen beantwoorden over onder andere relaties en seksualiteit. De jury roemde de basisschool verder omdat ze leerlingen actief  betrekt en ervoor zorgt dat leerkrachten inhoudelijk goed op de hoogte zijn van het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen. (bron)

Pesten

Op school nemen we pesten zeer serieus. Wij gaan voor een pestvrije school.
Volgens de anti-pestwet die is ingevoerd in augustus 2015, moet elke school een aandachtsfunctionaris hebben. Op onze school zijn de interne vertrouwenspersonen ook de aandachtsfunctionarissen. Daarnaast is er op school een coördinator-aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV). De aandachtsfunctionarissen zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen op het gebied van pesten. De leerkracht van uw kind is natuurlijk het eerste aanspreekpunt. 

Op onze school hangen 3 brievenbussen waar kinderen post in kunnen doen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. De interne vertrouwenspersonen/ aandachtsfunctionarissen legen deze brievenbus wekelijks. Op school werken we met een pestprotocol. In dit pestprotocol leest u wat wij op school doen om pesten te voorkomen. ook staat in dit pestprotocol wat wij doen wanneer pesten toch voorkomt. 
In het pestprotocol kunt u lezen hoe wij op school pesten willen voorkomen. Ook leest u wat we er aan doen, wanneer er toch gepest wordt. 

Vertrouwenspersonen

In de wet primair onderwijs is geregeld dat op iedere school interne vertrouwenspersonen moeten zijn. Bij deze mensen kunnen kinderen (en ouders) terecht wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In elk gebouw hangt een brievenbus, waar kinderen een briefje in kunnen doen wanneer ze om hulp willen vragen. 
Interne vertrouwenspersonen luisteren naar het kind en zoeken samen met het kind (en/of de ouder) naar passende hulp. Bij ons op school zijn er drie interne vertrouwenspersonen: juf Ingeborg Bunnik (groep 6-7-8), zij is tevens coördinator ASV, juf Gerty (groep 4-5) en juf Krista (groep 1-2-3).
Mocht het nodig zijn dan schakelen zij de externe vertrouwenspersonen van het bestuur in voor advies. U kunt de externe vertrouwenspersoon ook benaderen voor advies. De interne vertrouwenspersonen worden regelmatig getraind.
Wij zijn als school verplicht om bij vermoeden van huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis. 
Externe vertrouwenspersoon (Stichting Scala) 
Irma van Hezewijk tel: 06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Veilig Thuis; advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dag en nacht te bereiken. 
www.vooreenveiligthuis.nl tel: 0800-2000
Centrum voor jeugd en gezin tel: 0800 – 6441414 

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien
GGD tel: 0900-4636443
Marieke Klessens, jeugdarts
Marloes Heijnneman, jeugdverpeegkundige
Bureau Jeugdzorg tel: 073-6871311
Klik hier voor meer informatie over de meldcode op onze school.

Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken)

Contactpersoon       : Patrick Goedhart (wijkagent Venne west - school)
Telefoonnummer      :  0900-8844
E-mailadres               :patrick.goedhart@brabant-noord.politie.nl

Bureau Halt 

Klik hier om naar de site van Bureau Halt te gaan.

Training 'Omgaan met Pesten'

Onze school is aangesloten bij de stichting Omgaan met Pesten. www.omgaanmetpesten.nl 

Ingeborg Bunnik (interne vertrouwenspersoon en leerkracht groep 8) is vanuit deze stichting opgeleid trainer 'Omgaan met pesten' en verzorgt minimaal 1 training per jaar (10 weken) op het gebied van sociale weerbaarheid, faalangst en helpende gedachten. Deze training wordt gegeven onder schooltijd en is geheel gratis. De leerkracht, intern begeleider, de trainer en ouders kijken samen of deze training geschikt kan zijn voor het kind. Aanmelding loopt via de leerkracht. 

Aan het einde van het schooljaar kan er een training Stevige Stap aangeboden worden. Dit is een training om steviger naar de middelbare school te kunnen, wanneer hier problemen bij worden verwacht. 

 

Error loading MacroEngine script (file: NewsItems.cshtml)