Leerlingenzorg en rapportage


Cito-leerlingvolgsysteem 

Op onze school maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 2 worden de kinderen op de verschillende leergebieden 1x of 2x per jaar getoetst. 

Het Cito-leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om kinderen gedurende hun hele basisschooltijd in hun ontwikkeling te volgen met behulp van toetsen. Door de vorderingen van elk individueel kind in het oog te houden, kan het onderwijsprogramma optimaal op de leerling worden afgestemd. Bovendien kan de school snel ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan. Ook krijgen leerkrachten inzicht in hoe de klas het als geheel doet. Tenslotte kan de school ook kijken hoe haar leerlingen scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Er zijn per schooljaar maximaal twee toetsmomenten, waarop de meeste toetsen worden afgenomen: Afname middenschooljaar (M-versie), meestal eind januari/ begin februari. Afname einde schooljaar (E-versie), meestal in juni. In oktober/ november wordt bij een aantal kinderen een extra leestoets afgenomen. 

Voor een korte beschrijving van de afgenomen toetsen, kunt u hier klikken. 

Vanaf groep 3, ontvangt u 1x per schooljaar, bij het tweede rapport, een overzicht van de toetsresultaten van uw kind. Bij dat overzicht zit een korte uitleg van de gebruikte termen en afkortingen. Als u daarover meer wilt lezen, kunt u hier klikken. 

Cito eindtoets 

De leerlingen van groep 8 doen jaarlijks mee aan de Cito-eindtoets. Naast het advies van de basisschool is het resultaat van de eindtoets van belang voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Ruim voor de afname van eindtoets maken de kinderen in groep 8 eerst een oefencito zodat ze kennismaken met de manier van vragen. Alle ouders ontvangen voorafgaand aan de eindcito een uitgebreide folder, waarin uitleg gegeven wordt over de manier van toetsen en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden. 

De Cito-eindtoets geeft ook een totaalbeeld van de school. Wij kunnen dan zien hoe de schoolresultaten van onze school zich verhouden met de resultaten van vergelijkbare scholen in het land. Hier verbinden wij conclusies aan, bijvoorbeeld of er aanleiding is om ons lesprogramma op een bepaald vakgebied bij te stellen. 

De resultaten van de afgelopen jaren 

 We hebben de gemiddelde uitslagen van de laatste jaren vergeleken met het landelijk gemiddelde: 

Jaar 2021 

  • Landelijk gemiddelde: 534,5 

  • Schoolscore: 537 

Jaar 2020 

  • Niet afgenomen door Corona 

Jaar 2019 

  • Landelijk gemiddelde: 535,7 

  • Schoolscore:              537,1  

Jaar 2018 

  • Landelijk gemiddelde: 534,9 

  • Schoolscore:                       538,2 

 Jaar 2017 

  • Landelijk gemiddelde:      535,1 

  • Schoolscore:                       540,4 


Inspectierapport 

In November 2006 hebben wij 2 dagen lang de onderwijsinspecteur op bezoek gehad voor een periodiek onderzoek. Hieronder kunt u zijn conclusie over onze school lezen. 

Beschouwing 

Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Olof Palme en geeft een toelichting op het kwaliteitsprofiel. Daarbij legt de inspectie, zo mogelijk, verbanden tussen de verschillende onderzochte indicatoren onderling en – voor zover relevant – tussen de indicatoren en de context van de school, de specifieke doelstellingen van de school en eerdere inspectieonderzoeken. 

 3.1 Het oordeel van de inspectie: algemeen beeld 

Het kwaliteitsprofiel van basisschool Olof Palme laat géén enkel zwak onderdeel zien. Integendeel, op een groot aantal indicatoren luidt het eindoordeel, dat de school in hoge mate voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. Deze hoge kwaliteit beperkt zich niet tot belangrijke onderdelen van het pedagogisch didactisch handelen en de zorg en begeleiding. Ook op het terrein van de kwaliteitszorg, het onderwijsaanbod en het gebruik van de beschikbare onderwijstijd is dit het geval. 

Basisschool Olof Palme heeft daarnaast een goed inzicht ontwikkeld in de eigen kwaliteit door deugdelijke zelfevaluaties op te stellen, gebaseerd op een degelijk systeem van interne audits. In de uitvoering daarvan zijn inmiddels een groot aantal teamleden geschoold. 

De inspectie stelt vast dat de school zich op deze gebieden nog verder heeft ontwikkeld ten opzichte van voorgaande onderzoeken, die overigens ook al behoorlijk positief uitvielen. De hoge kwaliteit van het pedagogisch didactische handelen komt vooral tot uiting in de respectvolle manier waarop alle betrokkenen (teamleden, leerlingen en ouders) met elkaar omgaan binnen de school. Hierdoor ontstaat een zeer prettige, taakgerichte werksfeer, waarbij de leerlingen veelal zelf goed weten wat er op bepaalde momenten van hen, of hun groepje wordt verwacht. Bovendien kunnen de processen in de groepen steunen op een samenhangend systeem van zorg en begeleiding. De groepsleraren zijn daardoor steeds beter in staat de verantwoordelijkheid voor de opzet en inrichting van de specifieke hulp in eigen handen te nemen. Zij worden daarbij, zo nodig, ondersteund door de interne begeleider en de remedial teachers. 

3.2 Enkele thema’s ter ondersteuning van het algemene beeld 

Een positieve blik op de opbrengsten van de school zowel de resultaten van de leerlingen op het eind van de schoolperiode, als die op de in dit onderzoek meegenomen tussenmomenten liggen binnen de range die past bij scholen met een vergelijkbare populatie. Een iets nauwkeuriger analyse laat zien, dat de school zich in de loop der jaren steeds verder heeft opengesteld voor leerlingen die extra zorg behoeven. Toch ligt het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs en naar vormen van LWOO relatief laag. Ook het aantal zittenblijvers is laag. Hier komt bij dat de school niet alleen inzet op hoge opbrengsten op het gebied van taal en rekenen, maar ook veel waarde hecht aan andere kwaliteiten, zoals het zelfstandig werken en het coöperatief leren. Voor deze doelstellingen geldt overigens wel, dat de school nog géén goed onderbouwd beeld heeft van de op dat gebied feitelijk bereikte resultaten. De procesevaluaties op dit terrein geven daarin geen inzicht. Ook gaat de school nog niet systematisch na hoe de scholen voor voortgezet onderwijs aankijken tegen deze verworvenheden van de afgelopen schooljaren. Een aandachtspunt voor de school vormt het stellen van grenzen aan de zorg. Daarbij is onder andere de vraag aan de orde of de school zelf daar duidelijker grenzen aan wil gaan stellen, bijvoorbeeld als de samenstelling van de leerlingenpopulatie zou veranderen. Volop aandacht voor het volgen van uitgezette ontwikkelingstrajecten. 

Het systematisch plannen en evalueren van de kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel van de school. De vele documenten waarin deze processen staan beschreven en zijn voorzien van betrouwbare evaluatiegegevens, onderbouwen deze stellingname. Verder is de interne organisatie van de school zodanig opgezet dat een groot deel van de ontwikkelingen vanuit de verschillende werkgroepen – bottom-up – tot stand kunnen komen. 

Zeker op het gebied van het tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen heeft de scholen de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken. Een goed voorbeeld daarvan vormen de voorzieningen die de school heeft getroffen om het onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen tot zijn recht te laten komen. Anderszins krijgen ook de leerlingen die meer moeite hebben met het standaardpakket voldoende aandacht tijdens de lessen, bijvoorbeeld via voorinstructies en door vormen van verlengde instructie aan de instructietafel. Overigens zijn dit verworvenheden die al beter tot hun recht komen in de hogere groepen dan in de middenbouw. Daar zijn ze onder meer al structureel vertaald naar op de individuele leerling afgestemde weektaken. 

Al enkele jaren achter elkaar maakt de school gebruik van degelijke instrumenten om de eigen kwaliteit in kaart te brengen. Juist uit dit soort intensieve trajecten, waarbij de teamleden over elkaars schouder meekijken, blijkt dat de school serieus werk maakt van het nastreven van haar eigen doelen. De gehanteerde instrumenten zijn namelijk steeds aangepast aan de eigen invulling van de beoordeelde kernkwaliteiten. 

De binnen de school zelf verzamelde evaluatiegegevens over de doorlopen ontwikkelingstrajecten èn de daarmee behaalde resultaten zijn terug te vinden in overzichtelijke jaarverslagen en (zij het in minderde mate) de schoolgids. Belanghebbenden kunnen deze resultaten goed afzetten tegen de voornemens van de school en de voor het volgende schooljaar voorziene activiteiten. Het nieuwe schoolplan voor de periode 2020-2024 vormt hiervoor een ander aanknopingspunt. 

Uitstroomgegevens 

Hier vindt u een overzicht van de scholen en richtingen, waar de leerlingen van groep 8 in de afgelopen schooljaren naar toe zijn gegaan.

In onderstaande tabel zijn de uitstromers in percentages weergegeven:  

VO-niveau 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

VWO 

22 

24,6 

19,2 

21,7 

21,1 

HAVO-VWO 

8,6 

6,4 

7,2 

13,2 

HAVO 

28 

18,5 

15,3 

17,4 

17,1 

VMBO-T-HAVO 

11,1 

16,7 

11,6 

9,2 

VMBO GT 

21 

21,0 

24,4 

24,6 

21,1 

VMBO BK 

16 

16,0 

17,9 

17,4 

18,4 

Praktijkonderwijs 

VSO 

Onze inzet is om alle kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen en te zorgen dat ze na een fijne basisschooltijd op een passende plaats in het voortgezet onderwijs komen.  

Leerlingpopulatie 

Basisschool Olof Palme is een grote basisschool. Bij de telling van 1 oktober 2020 zitten er 575 leerlingen bij ons op school.

Foto's: Willy van Iersel