Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en personeelsleden. De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het kiezen van MR-leden. 

Samenstelling en contact medezeggenschapsraad 

De MR bestaat het schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen: 

- Samantha Meinders (vicevoorzitter, oudergeleding) 
- Jacintha van der Sanden (secretaris, personeelsgeleding) 
- Kim Langerwerf-Maas (penningmeester, personeelsgeleding) 
- Bart van Strien (oudergeleding) 
- Pim van Lamoen (oudergeleding) 
- Nigel Heesters (oudergeleding) 
- Saskia van Weert (oudergeleding)
- Debbie Rekkers (notulist, personeelsgeleding) 
- Mark Brouwers (personeelsgeleding) 
- Ilona Geradts (personeelsgeleding) 

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor algemene vragen of suggesties kunt u een e-mail sturen naar: mr@olof-palme.nl.  

Vergaderingen 

De MR vergadert acht keer per jaar: per vergadering deels met de schooldirectie en deels als MR intern. De vergaderingen vinden op wisselende dagen plaats, van 19:30 uur tot 21:30 uur in één van de ruimten van Olof Palme. De volgende vergaderingen zijn gepland: 

Vergaderdata 2024:

donderdag 01-02-2024
donderdag 14-03-2024
maandag 06-05-2024
woensdag 19-06-2024

Documenten 

Hier vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR staan opgenomen. Deze gelden voor alle MR’s in heel Nederland. Daarnaast vindt u het medezeggenschapsstatuut, waar afspraken zijn gemaakt over de structuur van medezeggenschap binnen onze stichting. Als derde vindt u het medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld hoeveel MR-leden er zijn, hoe verkiezingen worden georganiseerd en hoe de directie de MR informeert. De interne MR afspraken over wat bijvoorbeeld de stemprocedure is en de taken van de voorzitter zijn, staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Tot slot maakt de MR gebruik van een jaarplan, waarin de jaarlijks terugkerende onderwerpen staan beschreven en wat de basis is voor de vergaderagenda's. 

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. U vindt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien, kunt u dit laten weten. 

-Jaarverslag MR kbs Olof Palme 2022-2023

Nieuwsbrieven 

Om aan de ouders en personeelsleden van de school te laten weten waar de MR mee bezig is, maakt de MR na elke vergadering gebruik van de Olof Palme nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over welke besluiten zijn genomen en wat de MR vindt van dingen die op school spelen. De nieuwsbrieven vindt u in SocialSchools.   

Notulen schooljaar 2023-2023

Notulen 11 september 2023
Notulen 31 oktober 2023

Kiezen van MR-leden 

De MR-leden worden gekozen door de ouders en personeelsleden van de school. Wanneer vacatures ontstaan, organiseert de MR van kbs Olof Palme verkiezingen. Heeft u zelf interesse om MR-lid te worden? Neem gerust contact op met de MR via een e-mail: mr@olof-palme.nl

Foto's: Willy van Iersel