Sociale Veiligheid

 

Sinds augustus 2015 zijn alle scholen verplicht om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren (preventief en curatief).

1.      De school heeft een school veiligheidsplan. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd door directie, IB-ers en de aandachtsfunctionaris. Klik hier om het veiligheidsplan in te zien.  

2.        Aandachtsfunctionaris sociale veiligheid/ anti-pesten en interne vertrouwenspersonen. Op onze school zijn 3 interne vertrouwenspersonen en een aandachtsfunctionaris. - beleid coördineren rondom pesten- aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten en ouders. In elke hal hangt een brievenbus (met slot) om in contact te komen met de vertrouwenspersoon.

3.      Monitoren sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders.Daarvoor gebruiken we gestandaardiseerde instrumenten, deze worden twee keer per jaar in de klas afgenomen. Elke twee jaar is er een groot onderzoek onder leerkrachten, leerlingen en ouders. Aan de hand van deze uitslagen wordt er gekeken wat onze school beter kan doen op het gebied van sociale veiligheid.

Op de Olof Palme hebben we elke dag veel aandacht van een sociaal veilige omgeving voor de kinderen. Zo staan er elke dag leerkrachten voor schooltijd buiten op het schoolplein en stellen we in elke klas, samen met de kinderen, groepsregels op die tussentijds besproken worden. We attenderen de kinderen op de omgangsvormen, we stimuleren de sociale redzaamheid en we bespreken normen en waarden. Dit alles zit ingebed in de werkvormen van coöperatief leren, in de methodes "Relaties en seksualiteit" ,"Kleur" en Blink alsmede in de projecten waaraan we als school meedoen. Daarnaast hebben we elke 2 maanden een specifieke schoolregel, waar we extra de nadruk op leggen. Ook besteden we veel aandacht aan groepsvorming na de vakanties (gouden en zilveren weken) De interne vertrouwenspersonen gaan regelmatig langs de leerkrachten om te vragen hoe het gaat. Tijdens vergaderingen wordt er constructief gesproken over het gedrag van de kinderen en ook over het gedrag van de leerkrachten.

De school heeft in schooljaar 2017-2018 de landelijke Lentekriebels award gewonnen. Met deze award prijst Rutgers basisscholen waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel is van het schoolcurriculum.'De Drunense basisschool wordt bekroond omdat zij de lessen al jaren op een creatieve en structurele vorm vormgeeft. Zo riepen zij een 'vraag maar raak-club' in het leven waarbij leerlingen vragen van andere leerlingen beantwoorden over onder andere relaties en seksualiteit. De jury roemde de basisschool verder omdat ze leerlingen actief betrekt en ervoor zorgt dat leerkrachten inhoudelijk goed op de hoogte zijn van het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen.

 Pesten

Op school nemen we pesten zeer serieus. Wij gaan voor een pestvrije school. We sluiten onze ogen niet voor deze problemen en gaan hier actief mee aan de slag. Volgens de anti-pest wet die is ingevoerd in augustus 2015, moet elke school een aandachtsfunctionaris hebben. De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn ook aandachtsfunctionaris. Daarnaast is er op school een coördinator-aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV). Haar taak is het aansturen van de interne vertrouwenspersonen, het sociale veiligheidsbeleid monitoren en het actief warmhouden van het sociale veiligheidbeleid.

De aandachtsfunctionarissen zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen op het gebied van pesten. De leerkracht van uw kind is natuurlijk het eerste aanspreekpunt. 

Op onze school hangen 3 brievenbussen waar kinderen post in kunnen doen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. De interne vertrouwenspersonen legen deze brievenbus wekelijks. Op school werken we met een pestprotocol. In dit pestprotocol leest u wat wij op school doen om pesten te voorkomen. Ook leest u wat we eraan doen, wanneer er toch gepest wordt. We werken aan een pestvrije school in nauwe samenwerking met leerkrachten, kinderen en ouders.

klik hier voor het protocol sociale media klik hier voor het pestprotocol

 

 

 

Vertrouwenspersonen

In de wet primair onderwijs is geregeld dat op iedere school interne vertrouwenspersonen moeten zijn. Bij deze mensen kunnen kinderen (en ouders) terecht wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In elk gebouw hangt een brievenbus, waar kinderen een briefje in kunnen doen wanneer ze om hulp willen vragen. 

Interne vertrouwenspersonen luisteren naar het kind en zoeken samen met het kind (en/of de ouder) naar passende hulp.

Bij ons op school zijn er drie interne vertrouwenspersonen: juf Ingeborg Bunnik (groep 6-7-8), zij is tevens coördinator ASV, juf Krista (groep 4-5) en juf Gerty (groep 1-2-3).

Mocht het nodig zijn dan schakelen zij de externe vertrouwenspersonen van het bestuur in voor advies. U kunt de externe vertrouwenspersoon ook benaderen voor advies. De interne vertrouwenspersonen worden regelmatig getraind.

Wij zijn als school verplicht om bij vermoeden van huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis.  We werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Zie meldcode.

Externe vertrouwenspersoon (Stichting Scala) 

Irma van Hezewijk
tel: 06-5647212 irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
tel: 06-33646887 anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwenswerk www.vertrouwenswerk.nl

Veilig ThuisAdvies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dag en nacht te bereiken. www.veiligthuis.nl tel: 0800-2000

Centrum voor jeugd en gezin tel: 0800 – 6441414 Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien

Foto's: Willy van Iersel