Leerlingenzorg en rapportage

 

IEP-leerlingvolgsysteem  

Op onze school maken we gebruik van het IEP-leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 3 worden de kinderen op de verschillende leergebieden 2x per jaar getoetst.  

Het IEP-leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om kinderen gedurende hun hele basisschooltijd in hun ontwikkeling te volgen. IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Kinderen worden niet met elkaar vergeleken, maar de eigen groei wordt in beeld gebracht. 

In groep 7 en 8 wordt het onderdeel ‘hoofd, hart en handen’ afgenomen. Dit geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen van de leerling. Deze informatie kan helpend zijn om een passend advies voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs te geven. 

Er zijn per schooljaar maximaal twee toetsmomenten, waarop de meeste toetsen worden afgenomen: Afname middenschooljaar (M-versie), meestal eind januari/ begin februari. Afname einde schooljaar (E-versie), meestal in juni. 

In oktober/ november en april wordt bij een aantal kinderen een extra leestoets afgenomen. Bij deze leerlingen wordt de leesontwikkeling extra gemonitord, zodat indien nodig tijdig interventies kunnen worden ingezet. 

IEP eindtoets  

De leerlingen van groep 8 doen jaarlijks mee aan de IEP-doorstroomtoets. Naast het advies van de basisschool is het resultaat van de doorstroomtoets van belang voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Alle ouders ontvangen voorafgaand aan de doorstroomtoets een uitgebreide folder, waarin uitleg gegeven wordt over de manier van toetsen en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.  

De doorstroomtoets geeft ook een totaalbeeld van de school. Wij kunnen dan zien hoe de schoolresultaten van onze school zich verhouden met de resultaten van vergelijkbare scholen in het land. Hier verbinden wij conclusies aan, bijvoorbeeld of er aanleiding is om ons lesprogramma op een bepaald vakgebied bij te stellen.  

De resultaten van de afgelopen jaren  

 We hebben de gemiddelde uitslagen van de laatste jaren vergeleken met het landelijk gemiddelde:  

Uitstroomgegevens  

Hier vindt u een overzicht van de scholen en richtingen, waar de leerlingen van groep 8 in de afgelopen schooljaren naar toe zijn gegaan.  In onderstaande tabel zijn de uitstromers in percentages weergegeven:   

Onze inzet is om alle kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen en te zorgen dat ze na een fijne basisschooltijd op een passende plaats in het voortgezet onderwijs komen.   

Leerlingpopulatie 

Basisschool Olof Palme is een grote basisschool. Bij de telling van 1 februari 2023 zitten er 556 leerlingen bij ons op school. 

Foto's: Willy van Iersel